skip to Main Content

Zkoumání složité biomechaniky pohybu nohou vedlo k moderním zásadám jejich léčení. Měření síly tlaků nohou je prováděno patentem chráněnou optickou metodou. Kdokoli se postaví bosou nohou na skleněnou plochu, objeví se na její opačné straně věrný tlakový obraz. Tento obraz je jako tlaková mapa a je základem pro počítačové vyšetření nohou. Na základě uspořádání tlakových bodů lze posoudit, o jaký druh problému se jedná. Současně lze říci, že ke každé nemoci nohou patří charakteristický tlakový obraz. Cílem léčení pomocí vložek Pedikom je korekce špatného uspořádání tlakových bodů, tím se opět obnoví narušená rovnováha statiky těla.

Pomocí počítačového programu zhotoví tým speciálně vyškolených odborníků scan na základě aktuálního tlakového snímku chodila, který slouží pro tvorbu ortopedické vložky. Dosažené výsledky související s nošením speciálních ortopedických vložek lze pomocí této metody objektivně zhodnotit a zkontrolovat po ročním, případně půlročním nošení vložek, kdy se může vyhotovit nový tlakový snímek. Jeho porovnávání s původním snímkem, případně s dalšími předcházejícími snímky slouží jako základ pro vyhodnocení dosažených změn.

Zdravá noha se opírá o terén ve třech bodech. Na I. a na V. metatarsální kosti a na kosti patní. Mezi těmi hlavními body se vypínají klenby, které známe také ze stavitelství. Když stojí nohy vedle sebe, utváří kupolovitou klenbu. Tato klenba není ztrnulá. Pomocí šlach a vazů, které se pnou mezi kostmi jsou otřesy vzniklé při chůzi dokonale ztlumené a chůze se stává plynulou.

Vyšetření tlaků

Na základě tlakového snímku lze posoudit stav statiky a dynamiky nohou. Když se chodidla dotknou speciálně osvětleného skleněného povrchu přístroje, vzniká na jeho spodní straně charakteristicky vzorovaný snímek. Příčinou tohoto jevu je skutečnost, že světelní paprsky dopadají na spodní plochu speciálně osvětleného skla pod úhlem, který zabezpečuje jejich úplný odraz. Tento úhel dopadu je stejný anebo ještě větší než úhel dopadu vzduchu. V takovém případě vystupují světelné paprsky z průhledné plochy jen na těch místech, na kterých se její povrch dotýká s hmotou opticky hustější než vzduch. V tomto případě s plochou chodidla. Současně platí úměra mezi množstvím vystupujícího světla a tíhou, která působí na světelnou plochu. Lze proto říci, že jasnost bodů vznikajícího obrazu je shodný s velikostí tlaku. Výchozím bodem při tomto měření je jasnost zhotoveného snímku.

Zásada měření

Váha těla (která je známa) se rozloží na ploše chodidla stojícího na skle. Tento tlak není rovnoměrný. Počítač zhotoví ze stejně jasných izofotonových oblastí oblasti izochromatické, které jsou stejné barvy. Tyto oblasti znamenají místa stejných tlaků a izobarů. Hodnoty tlaků jsou přímo úměrné sytosti barev. Tyto tlaky lze vypočítat z váhy těla a z přesného změření izobarových ploch.

Směr síly

Při zkoumání opěrných bodů na chodidlech je zřejmé, že kost patní a I. metatarsální kost zanechávají silnější otisk než V. metatarsální kost. Tento stav je zapříčiněn rozložením váhy, tj. polohou těžiště. Nejvíce zatíženou oblastí je oblast reprezentující váhu těla, tj. směr síly. Tento směr síly je ještě zdravý. I v případě zdravé nohy probíhá její dráha na vnitřní straně kosti patní. Tím se zvyšuje zatížení vnitřní mediální strany nohou. Síla, která probíhá vnitřním obloukem podélní klenby je příliš veliká. Systémy vazů a šlach dokáží klenbu udržet pouze do svých omezených hranic pružnosti. Dráha síly se při stání (ve statické poloze) rozkládá různými způsoby. Oproti tomu se při chůzi (v dynamické poloze) posouvá vpřed charakteristickým směrem.

Dráha síly zdravé nohy

Střed paty – vnější strana nohy – base metatarsálních kostí. V těchto místech se vektor stáčí dovnitř. Přibližně 75% síly prochází I. a 25% V. metatarzální kostí. Zde se může o nohu opřít, případně ji odstrčit od terénu.

Etapy chůze

Když se analyzují obrazy získané při chůzi na podoskopu, lze konstatovat, že statický tlakový obraz je složen z mozaiky dynamických tlakových obrazů, které vznikají v jednotlivých fázích chůze. Proto lze podle statických dílčích obrazů vyvodit závěr o dynamice chůze.

Problémy statiky

Nemoci nohou jsou zapříčiněny především narušením statiky. Většina tzv. běžných problémů nohou vzniká buď při zhroucení některé z kleneb anebo jsou to změny, které vznikají v průběhu klesání. Z důvodu mnoha různých exogenních a endogenních vlivů (nenadálé veliké zatížení, oslabení vazů, nadváha, nesprávná životospráva, hormonální změny apod.) se vazy udržující klenbu prodlouží. Z toho důvodu klenba klesá a směr rozložení síly se změní. Například při poklesu podélní klenby se posune její směr k vnitřní straně.

Diagnostika narušené dráhy síly

Na tlakovém snímku lze prostudovat různé druhy chorobných změn dráhy síly, které vznikají v důsledku narušené statiky. Tento směr síly se určí tak, že se spojí hlavní tlakové body. Vzniklý tvar se porovná s průběhem dráhy síly, které je považováno za korektní. V případě zborceného kotníku nebo ploché nohy se dráha síly posouvá k vnitřní hraně chodidla. U spadlé příčné klenby se dráha narušené klenby nestáčí směrem k palci, ale ke II. prstu.

Back To Top